Sevarta OÜ
Sevarta OÜ > Motorola garantii

Motorola garantii

Motorola garantii informatsioon:

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed (edaspidi "Tooted") on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib 2 aastat arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi "Garantiiaeg").

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast võimalike materjali- või töökvaliteedi puuduste või tingimustele mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola käesolevale garantiile mittevastava Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

 

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?

 

Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Samuti saab täiendavat informatsiooni garantiiteeninduse võimaluste kohta Teie mobiilside operaatori klienditeeninduse osakonnast või Motorola sissehelistamise teeninduskeskusest vastavas riigis (vastav telefoninumber on avaldatud allpool).

 

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE

 

Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

 

TINGIMUSED

 

Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega. Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid mida on Tootele lisatud või selle juures käsutatud. Samuti ei võta Motorola enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete kasutamise tõttu.

 

MILLELE GARANTII El LAIENE?

 

Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev garantii ei laiene.

Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või
ebatavapärasest kasutamisest.

Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, ühildamatute
seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.

Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest,
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja
muudatustest.

Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on
otseselt materjali- või töökvaliteedi viga.

Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mistahes isik, kelleks ei ole
Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse funktsioneerimise või
garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori levi,
teenindustaseme või töökorra hälbed.

Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või toidupritsmed.

Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud seadme
normaalse kasutamise tõttu.

Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

Ajutiselt renditud Tooted.

Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade parandamine või
asendamine.

 

NB!:

 

Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja  eluiga sõltub kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse mõne teise Motorola poolt heaks kütmata laadija abil, (ii) kui aku plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud Toote esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide (nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud optimaalset kasutusaega kasutamisest tingitud vigade parandamine loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

 

SISESTATUD ANDMED

 

Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

 

GARANTIIVÄLINE REMONT

 

Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal äranägemisel, kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.