Sevarta OÜ
Sevarta OÜ > Hooldustööde hinnakiri

Hooldustööde hinnakiri

 • Mobiiltelefoni pisiremont (R1): 175.- EEK

                                                           11,18.- EUR

- antenni vahetus va. sisseehitatud antenniga telefonid, väline hooldus, korpuse-ja välisdetailide vahetus.

 • Mobiiltelefoni 2. raskusastme remont (R2): 250.- EEK

                                                                               15,98.- EUR

- teostamiseks tuleb mobiiltelefon avada, näit: mikrofoni vahetus, valjuhääldi  vahetus, klaviatuuri puhastus või vahetus.

 • Mobiiltelefoni 3. raskusastme remont (R3): 350.- EEK

                                                                               22,37.- EUR

- vea avastamiseks j kõrvaldamiseks kasutatakse spetsiaaltehnikat ning vahendeid. Eeldatakse, et remondiks kulub kuni 1 tund.

 • Mobiiltelefoni keerukas remont (RT): 500.- EEK

                                                                      31,96. EUR

- aparaadi remondiks kulub tavapäraselt rohkem aega ja vahendeid. Kasutatakse erilisi, mittestandartseid mõõtemeetodeid. Artiklit RT kasutatakse mehaaniliste vigastuste ja vedelikukahjustuse kõrvaldamise korral eelneval kokkuleppel kliendiga.

 • Mobiiltelefoni raadio- ja funktsionaalsuse test (TEST): 175.- EEK

                                                                                                 11,18.- EUR

- testid spetsiaaltehnikaga ja mobiilside operaatori/-te võrgus. Kliendi soovil testi tulemuste väljatrükk.

 • Mobiiltelefoni defekteerimine (DEF1): 120.- EEK

                                                                       7,67.- EUR

-  Artikkel DEF1 on hoolduse töö ja aja kulu kate juhul kui mobiiltelefon on tehnilistel põhjustel mitteremonditav. Telefon tagastatakse kliendile ning teavitatakse remondile mitteallumise põhjustest.

 • Eksperthinnang mobiiltelefonile (EXPERT): 590.- EEK

                                                                              37,71.- EUR

 • Mobiiltelefoni tarkvara uuendus (SOFT): 250.- EEK

                                                                           15,98.- EUR

- Mobiiltelefoni tarkvara vahetus ja/või menüü keelepaketi vahetus.

 • Mobiiltelefoni garantiiremont (GAR): 0.-

- teostatakse tootja poolt sätestatud garantii perioodil kõikide garantiitingimuste täitmise korral ning nõuetekohaselt täidetud ostudokumendi eitamisel.

MOBIILTELEFONI HOOLDUSE JA REMONDI TINGIMUSED

 • Mobiiltelefon või selle lisaseade vormistatakse hooldusesse kirjalikult (v.a. ootetöö), kusjuures tellija saab tellimuse originaaldokumendi. Hooldusele jääb tellimuse koopia. Mobiiltelefon või selle lisaseade väljastatakse tellimuse originaaldokumendi alusel.
 • Arve tellijale koostatakse hooldustellimuse alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale (ka mitteremonditavatele telefonidele vastavalt hinnakirja artiklile DEF1)
 • Juhul kui tellija ei ole remonditud mobiiltelefoni või selle lisaseadet välja lunastanud (v.a. garantiiremont) või teavitanud mõjuvatest põhjustest kolme kuu jooksul, alates tellimuse täitmise lõpptähtajast, kuulub mobiiltelefon või selle lisaseade Sevarta OÜ-le kulude katteks.
 • Remondi tähtaeg sõltub hooldusfirma töökoormusest, kuid ei ole pikem kui 5- tööpäeva. Remondi tähtaja ületamisest, hooldusest  mittesõltuvatel asjaoludel (varuosad vms.), teavitatakse tellijat.
 • Vedeliku ja mehaanilise kahjustusega mobiiltelefone üldjuhul ei remondita. Erandkorras on selline remont võimalik ainult kokkuleppel tellijaga, kusjuures tehtud tööle garantiid ei anta.

Tasuline remont

Tasulist remonti teostatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Töö piirmaksumus lepitakse tellijaga kokku. Piirmaksumuse ületamisest teavitatakse eelnevalt tellijat. 

Teostatud töödele ja vahetatud varuosadele annab Sevarta OÜ garantii 6 kuud.

Kõik eriarvamused  lahendatakse võimaluse korral poolte vahel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal õigus lahendada probleem vastavalt EV seadusandlusele.

Garantiiremont

Mobiiltelefonide ja nende lisaseadmete grantiiaeg, kui see ei ole tootja poolt teisiti ketestatud, on 24 kuud. Akude garantiiaeg on 6 kuud. Grantiitöid teostatakse konkreetse mobiiltelefoni või lisaseadme ostu ( ainult Eestis volitatud edasimüüjatelt ostetud) tõestava dokumendi esitamisel. Selleks võib olla ostuarve, garantiitalong, liitumisleping vms. Eelpoolnimetatud dokument peab kajastama ostu kuupäeva, edasimüüja nime ja mobiiltelefoni või selle lisaseadme seeria/IMEI koodi.

Vigastatud, muudetud või rikutud markeeringuga (IMEI, tüübitähis) seadmetele garantiitingimused ei laiene:

Garantii kaotab kehtivuse kui:

 • mobiiltelefoni rike ei ole tekkinud tootja süü läbi
 • eelnevalt on mobiiltelefoni remonditud selleks tootja poolt mittevolitatud hooldustes

Lisainformatsioon: Motorola garantii

Kaudseid kahjusid garanti ei kata.

 

 

Motorola tarvikud mida müüme: